วันที่   30   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (CODING)  15  นางจิอาภา คนึงเพียร
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  5  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  40  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์