วันที่   28   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้ายผู้บริหาร ปี 2566  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน