วันที่   22   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคกก.ตรวจคุณสมบัติ ผู้สมัครผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  20  นางสาวเมธาวี ติณานันท์