วันที่   23   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การประเมินและตรวจสอบรายละเอียด ตัวชี้วัด ตามองค์ประกอบการประเมินการเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค  6  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  40  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4  20  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ