วันที่   25   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - - ประชุมคัดเลือกผลงานคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  4  นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - - ประชุมคัดเลือกผลงานคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  4  นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   -  - ประชุมคัดเลือกผลงานคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  4  นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคัดเลือกผลงานคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  20  นางณัฐกานต์ ปีแหล่