วันที่   21   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  20  นางสาวเมธาวี ติณานันท์