วันที่   29   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - - สพฐ.site visit การดำเนินการ PMQA และ KRS สพม.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1-3 (เขตละ 10 คน สพฐ. 13 คน)  80  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์