วันที่   18   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมการดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งคผช. กรณีพิเศษ ปี 2566  25  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI/Chat GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำนักงาน "AI/Chat GPT for Professional Officers Workshop"  20  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รับรายงานตัว คผช.ปี 2566 ซ่อม ครั้งที่ 1  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  20  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (สสจ.สร)  100  นางปาณิศา เรืองแสง