วันที่   26   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อสถานศึกษาและการจัดการในยุคดิจิทัลปัจจุบัน  95  นายกฤษฎากร แก่นดี