วันที่   16   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประเมินประวัติและผลงาน ในการดำเนินการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  70  นางสาวเมธาวี ติณานันท์