วันที่   15   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประเมินประวัติและผลงาน ในการดำเนินการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ของครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  20  นางจิอาภา คนึงเพียร
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำระบบ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  20  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ส. 2566  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน