วันที่   10   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครผู้บริหาร  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - คัดสรร ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ Coding  10  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (โดย ศน.ชัยสิทธิ์)  30  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - คัดสรร ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ Coding  30  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - คัดสรร ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ Coding  10  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย