วันที่   9   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ video conference ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 - ขอความอนุเคราะห์ ict ดูแลระบบ ,แม่บ้านดูแลอาหารและเครื่องดื่ม ค่ะ  15  นางสาวสุชาดา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสุรินทร์ (สบม.สุรินทร์)  50  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์