วันที่   7   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  5  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือกต้นแบบ  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง