วันที่   4   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - สัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสร้างสมรรถนะคนไทยทุกช่วงวัย Competency For All ควบคู่กับการสัมมนารูปแบบ ออนไลน์  8  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง