วันที่   26   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - สพปสร1ศึกษาดูงาน.กตปน  70  นายดนัย คำผุย