วันที่   7   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  45  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ  15  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประเมินลูกจ้างประจำ  7  นางสาวเมธาวินี จินดา