วันที่   18   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   -  - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์”  40  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลรองเขต รอบ 6 เดือน  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  30  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านทางระบบ Zoom ฯ ของ สพฐ.  7  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์