วันที่   14   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   -  - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์”  40  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2567  8  นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล