วันที่   12   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์”  38  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4  35  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  25  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินรองเขต  12  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี