วันที่   8   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์”  40  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-12.00   - รับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษา  30  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อนำเข้าแพลตฟอร์ม Saren Learning Space (SLS) “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สพม.สุรินทร์  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - สรรหาอนุกรรมกา อกคศ  10  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะร่างกีฬา4เขตพื้นที่การศึกษา  20  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ