วันที่   3   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - จัดสถานที่ประเมินเชี่ยวชาญ  20  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี