วันที่   1   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพ และ การเตรียมความพร้อมประเมินพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  100  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 13.00-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนา แพลตฟอร์ม  60  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง