วันที่   27   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  5  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - สัมภาษณ์นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุน สควค.  25  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน