วันที่   24   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลั่นกรอง การย้ายข้าราชการครู ปี 2566 ครั้งที่ 2  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน