วันที่   25   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ยกร่างประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  30  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  5  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์