วันที่   26   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2566  21  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (M6) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  30  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์