วันที่   30   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  35  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี