วันที่   20   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ตรวจสอบคะแนนย้าย ปี 2566 ครั้งที่ 2  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  13  นายธนวัตร โภคาสุข