วันที่   19   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ตรวจสอบคะแนนย้าย ปี 2566 ครั้งที่ 2  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2566  30  นางสาวพรรณภวดี บุญสด