วันที่   18   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ตรวจสอบคะแนนย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10/2566 (ขอใช้โน๊ตบุค เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ด้วยค่ะ)  30  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ