วันที่   31   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นำเสนอ PA ปี๒๕๖๗ ศึกษานิเทศก์  ๑๖  นายดนัย คำผุย