วันที่   12   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC-Asset) ในวันที่้ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  10  นางสาวศิริวรรณ เป็นสุข
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - รับรายงานตัว ผู้บริหารสถานศึกษา รอบที่ 2  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - รับรายงานตัว คผช. รอบที่ 2  30  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน