วันที่   4   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมหารือเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือนักเรียน  8  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต) “การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามหลัก 3  50  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ค่ายทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามหลัก 3 ป. ป้องกัน ปลูกฝัง และ ปราบปราม "  200  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต)  200  นางปาณิศา เรืองแสง