วันที่   2   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2566  20  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  80  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง