วันที่   3   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย 2566  40  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข