วันที่   14   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - สัมภาษณ์โครงการ 3 ม. (สนง.จัดหางานจังหวัดสุรินทร์)  200  นางปาณิศา เรืองแสง